XE 货币图表: NOK到EUR

挪威克朗 到 欧元 的图表

这款 NOK/EUR 图表使您可以查看长达 10 年的货币对汇率历史记录! XE 使用高精度、实时的中间市场汇率。

NOK 到 EUR 的图表

                                                       
AD